Admitere

Câte locuri sunt disponibile pentru admiterea din septembrie ?

Specialitate Buget Taxă
Instalaţii pentru Construcţii * 200** 55
Instalaţii pentru Construcţii cu predare în limba franceză
Instalații și Echipamente pentru Protectia Atmosferei *

* aceste specializări oferă posibilitatea cursurilor de după amiaza

**5 locuri repartizate Facultății de Inginerie a Instalațiilor sunt alocate pentru candidații de desemnați de Academia Tehnică Militară, conform protocolului încheiat între cele două instituții.

Ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere?

1. Cererea de înscriere (Anexa nr. 2)
2.1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, iar pentru absolvenții de liceu din promoția anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința în original sau copie, care va conține media de la bacalureat
2.2. Foaia matricola de la liceu *
2.3. Pentru studenții care urmează o a doua specializare/facultate, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student/absolvent și forma de finanțare (buget sau taxă) și numarul de semestre în care a primit bursă
3. Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor persoanele și a rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat din SIIIR;
4. Certificatul de naștere *
5. Certificatul de căsătorie *
6. Cartea sau buletinul de identitate *
7. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere (100 lei) sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei
8. 2 fotografii tip buletin de identitate

*Documentele se depun în original sau copii certificate de comisia de admitere

Care este modalitatea de admitere?

Varianta 1 – medie admitere

Varianta 2 – medie admitere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Test competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere. Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

Care este procesul de admitere?

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă

Când mă pot înscrie?

Sesiune Vară
Înscriere 06 iulie – 15 iulie
Afișarea rezultatelor 16 iulie