Dosar Admitere 2019

9 iulie 2019

Câte locuri sunt disponibile pentru admitere

Specialitate Buget Taxă
Instalaţii pentru Construcţii * 175 55
Instalaţii pentru Construcţii cu predare în limba franceză
Instalații și Echipamente pentru Protectia Atmosferei *

* aceste specializări oferă posibilitatea cursurilor de după amiaza

Care au fost rezultatele din anii trecuți?

Ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere?

1. Cererea de înscriere (Anexa nr. 2)
2.1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, iar pentru absolvenții de liceu din promoția anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința în original sau copie, care va conține media de la bacalureat
2.2. Foaia matricola de la liceu *
2.3. Pentru studenții care urmează o a doua specializare/facultate, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student/absolvent și forma de finanțare (buget sau taxă) și numarul de semestre în care a primit bursă
3. Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor persoanele și a rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat din SIIIR;
4. Certificatul de naștere *
5. Certificatul de căsătorie *
6. Cartea sau buletinul de identitate *
7. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere (100 lei) sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei
8. 2 fotografii tip buletin de identitate

*Documentele se depun în original sau copii certificate de comisia de admitere

Care este modalitatea de admitere?

Varianta 1 – medie admitere

Varianta 2 – medie admitere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Test competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere. Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

Care este procesul de admitere?

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă

Când mă pot înscrie?

Sesiune vară
Înscriere 12-20 iulie 2019 (între orele 09:00-16:00)
Afișarea rezultatelor 22 iulie 2019


Important

Unde mă înscriu?

La sediul Faculații: Bulevardul Pache Protopopescu 66, București 

imagine exemplu

Metodologie privind organizarea admiterii în anul universitar 2019-2020

Formular de înscriere

Acord cu privire a prelucrarii a datelor cu caracter personal